با اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری کرونا چگونه برخورد کنید؟

با اضطراب ناشی از ابتلا به بیماری کرونا چگونه برخورد کنید؟

۱۷ بهمن, ۱۴۰۱ by farhangeya0


۱ .دستهایتان را مکرراً بشویید. این مؤثرترین روش برای پیشگیری از بیماری است.
۲ .به دنبال اطالعات دقیق باشید و این اطالعات را از منابع معتبر مثل سازمان جهانی بهداشت، وزارت بهداشت و سایتهای
دانشگاههای علوم پزشکی بگیرید. میتوانید سواالت خود را از سامانه سالمت با شماره ۱۹۰ بپرسید. البته نیازی نیست
بیش از روزی یک یا دوبار اخبار را چک کنید.
۳ .قبل از بازنشر اخبار و اطالعات از درستی آن مطمئن شوید. انتشار اخبار نادرست، اضطراب اطرافیان شما و جامعه را
بیدلیل زیاد میکند.
۴ .بدانید این اولین و آخرین بیماری واگیردار و همهگیر نیست. کشندهترین بیماری نیز نیست. شاید جالب باشد که
بدانید از هر صد نفری که مبتالبه این بیماری میشوند، دو نفر ممکن است که جانشان را از دست بدهند. در ضمن بعضی
از بیماریها که چندان جدی گرفته نمیشود، مرگومیر باالیی دارند. برای مثال ساالنه بیش از یک میلیون نفر در جهان
به علت ابتال به سل جان خود را از دست میدهند.
۵ .اگر برای رعایت ایمنی ساعات طوالنی در منزل هستید، سعی کنید در خانه فعال باشید و بیکار نمانید. تحرک کافی
داشته باشید و حتی در خانه ورزش کنید.
۶ .برای قدم زدن و پیاده روی به مکان های خلوت یا طبیعت بروید و خود را مدت طوالنی در خانه حبس نکنید.
۷ .با دوستان و اطرافیان خود صحبت کنید. صحبت در مورد نگرانیها به بهتر شدن حال شما کمک میکند ولی صحبت
های خود را به اخبار کرونا ویروس محدود نکنید.
۸ .سعی کنید بر مواردی که روی آن کنترل دارید تمرکز کنید. از روش هایی که قبالً برای کاهش اضطراب و استرس
شما موثر بوده استفاده کنید. برای مثال روشهای آرامسازی را به کار ببرید. خود را سرگرم کنید، فیلم تماشا کنید
یا هر فعالیت لذتبخشی که شما را آرام میکند.
۹ .اگر احساس میکنید تحتفشار زیادی هستید، یا انجام کارهای روزمره برای شما سخت شده، با پزشک، روانپزشک
یا روانشناس مشورت کنید.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *