اخبار

۰۷/فروردین/۱۴۰۲

از اول اردیبهشت ۱۴۰۰ و با تحویل سامانه پذیرش نسخ بیمه سلامت مراجعین محترم مرکز می توانند از خدمات پذیرش الکترونیک بهره مند شوند. از مزایای این طرح عدم نیاز به دفترچه بیمه و پذیرش فقط با کد ملی است.